Nghiên cứu

LVRC triển khai hai đề tài nghiên cứu chính:

Đề tài 1: Tác động của chương trình giáo dục các Giá trị sống LVEP với trẻ em và thanh thiếu niên Việt nam.

Đề tài 2: Tác động của LVEP với người làm cha mẹ tại Việt nam.

Giai đoạn 2014 – 2016 thực hiện thu thập dữ liệu qua các phiếu khảo sát dành cho các đối tượng sau đây:
1. Giáo viên: trước và sau khoá tập huấn, 03 tháng sau khoá tập huấn, và định kỳ mỗi năm.
2. Cha mẹ: trước và sau khoá tập huấn.
3. Sinh viên: trước và sau khoá tập huấn.

Kết quả nghiên cứu và các phiếu khảo sát: vui lòng xem tại mục Thư viện – Tài liệu.

Xin chân thành cảm ơn Công ty nghiên cứu thị trường Axis đã cam kết giúp đỡ tổng hợp, xử lý dữ liệu và phân tích thống kê cho dự án này của LVRC.